• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
  • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
Share

Request for Informations (RFI)

คุณสมบัติพื้นฐานที่ต้องการ

คำตอบ

1, เป็นระบบ  LMS Solutions

   

[  ] OpenSource Software และการ Customises เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามความต้องใช้ขององค์กร (Moodle)

[  ] On-Premise only

 

2. การเรียนรู้ผ่านระบบ Online

   

[  ] ผ่าน Internet หรือไม่?

   

[  ] มีสาขาที่เข้าระบบไหม? และต้องการแยก reports ของแต่ละสาขาไหม

[  ] หลักสูตรออกจากส่วนกลางไหม

 
 

[  ] จำนวนครูผู้สอนมีกี่ท่าน

 
 

[  ] ต้องแยก user ตามสายงานไหม?

 

3. มี Server Hardware หรือไม่

   

[  ] ตั้ง server และ Link internet ?

   

[  ] ให้เสนอ Host rental ให้เหมาะสมกับการใช้งานกับจำนวน users

   

4. LMS (Learning Management System) เป็นระบบที่รองรับมาตรฐาน

   

[  ] รองรับหลักสูตร STANDARD SCORM 1.2, 1.3, 2004 และ AICC ได้

   

5. มีลักษณะเป็น Web Base ที่มีความสามารถใช้ภาษา

   

[  ] ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

   

6. สามารถใช้งานผ่าน MS Windows Explorer

   

[  ] Version? ได้เป็นอย่างน้อย

   

7. สามารถใช้กับอุปกรณ์ปลายทาง (Client) ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ติดตั้งระบบ OS เป็น MS Windows

   

[  ] Version ? ได้เป็นอย่างน้อย

   

[  ] ต้องสามารถใช้อุปกรณ์ Tablet ?

[  ] ทั้ง IOS และ Adroid ทั้งที่เป็น Native Application และผ่าน web brower ได้หรือไม่?

 

8. Peformance (ไม่เกี่ยวกับ license)

   

[  ] สามารถเข้าเรียนได้พร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 500 คน

   

[  ] และรองรับ contents ได้ไม่น้อยกว่ากี่  GB

   

9. ต้องสามารถทำ Virtual Class Room ได้หรือไม่

   

10. การสร้างหลักสูตร

   

[  ] - รองรับหลักสูตรมาตรฐาน

   

[  ] - สามารถสร้าง Category ของหลักสูตรได้

   

[  ] - รองรับการสร้างหลักสูตรแบบ Social (Community)

   

[  ] - รองรับ Multi-Media files (Picture, Text, word, Acrobat, Movie( Flash, MOV, avi อื่นๆ)

   

[  ] - รองรับ Forum Activity

   

[  ] - รองรับ Chat Activity

   

[  ] - รองรับ QUIZ

   

[  ] - รองรับ Assignment

   

[  ] - รองรับ Workshop

   

[  ] - รองรับ WIKI

   

[  ] - สามารถกำหนด complete tracking ได้

   

[  ] - สามารถตั้งเวลาให้ผู้เรียนเห็นได้

   

11. สามารถสร้าง Quiz ได้ดังนี้

   

[  ] - สามารถสร้างเป็นคลังข้อสอบได้และสามารถ random ข้อสอบจากกลุ่มข้อสอบได้

   

[  ] - สามารถตั้งเวลาเริ่มให้เข้ามาสอบและตั้งเวลาปิดการสอบได้

   

[  ] - สามารถตั้งจำนวนครั้งการเข้าสอบได้

   

[  ] - สามารถตั้งเวลาสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบสามารถกำหนดให้ระบบ submitted อัตโนมัติหรือยอมให้เวลาผู้สอบ submitted ได้แต่ไม่ยอมให้ทำข้อสอบต่อหรือการสอบต้อง submitted ก่อนเวลาหมด

   

[  ] - สามารถตั้งค่าการทวนหรือตรวจทานการทำข้อสอบได้

   

[  ] - สามารถกำหนดเกรดได้หลายทศนิยม

   

[  ] - การเข้าถึงข้อสอบสามารถกำหนดให้ผู้สอบใส่ password อีกครั้งได้

   

[  ] - สามารถกำหนดให้ feedback โดยใช้ Grade boundary ได้และกำหนดได้หลายระดับของเกรดได้

   

[  ] - และสามารถกำหนดเงื่อนไขการเข้าถึงข้อสอบได้ดังนี้

[  ] 1. ป้องกันการเข้าสอบจนกระทั่งถึงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

 
 

[  ] 2. ผู้สอบสามารถเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อมีเกรดถึงตามที่กำหนด

 
 

[  ] 3. ผู้สอบสามารถสอบได้เฉพาะกลุ่มที่กำหนด

 
 

[  ] 4. ผู้สอบสามารถสอบได้เฉพาะกลุ่มภายใน grouping ที่กำหนดเท่านนั้น

 
 

[  ] 5. สามารถกำหนดเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขในการเข้าสอบได้

 

[  ] - การสร้างข้อสอบสามารถสร้างได้หลายแบบดังนี้

   
 

[  ] 1. Calculated

 
 

[  ] 2. Calculated multichoice

 
 

[  ] 3. Calculated simple

 
 

[  ] 4. Embedded answers (Cloze)

 
 

[  ] 5. Essay

 
 

[  ] 6. Matching

 
 

[  ] 7. Multiple choice

 
 

[  ] 8. Numerical

 
 

[  ] 9. Random short-answer matching

 
 

[  ] 10. Short answer

 
 

[  ] 11. True/False

 
 

[  ] 12. Description

 

[  ] - ต้องสามารถกำหนดลำดับการสอบของข้อสอบได้

   

12. การลงทะเบียนเรียนสามารถลงทะเบียนได้ดังนี้

   

[  ] 1. ครูผู้สอนเป็นคนลงทะเบียนทะเบียนให้ (Manual enrolments)

   

[  ] 2. ผู้เรียนเป็นผู้ลงทะเบียนเอง (Self enrolments)

   

[  ] 3. การแจ้งเตือนในการ enrolments ทั้งผู้เรียนและครูผู้สอน

   
 

[  ] - Notify before enrolment expires

 
 

[  ] - How long (days, week, Hr, min, sec) before enrolment expiry should users be notified?

 
     

13. การแสดงให้ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าในการเรียนหลักสูตรนั้นๆหรือไม่

   

[  ] มี Progress bar เป็น dash board

   

14. ต้องสนับสนุนการเข้าถึงของ guest ได้หรือไม่

   

15. มี note สำหรับครูบันทึกรายระเอียดหรือข้อความในผู้เรียนได้ 3 ระดับ

   

[  ] - ระดับ personal ผู้เรียนไม่สามารถมองเห็นได้ยกเว้นผู้บันทึก

   

[  ] - ระดับ Course ผู้เรียนในหลักสูตรนั้นๆสามารถมองเห็นได้หรือ Manager และครูผู้สอน

   

[  ] - ระดับ Site ผู้ใช้ในระบบทุกคนที่เข้าถึงหลักสูตรนั้นๆได้สามารถมองเห็นได้หรือ Manager และครูผู้สอนในทุกหลักสูตรสามารถมองเห็นได้

   
     

16. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน password เองได้

   

[  ] สามารถ reset password ได้ในกรณีที่ลืม password โดยต้องยืนยันผ่าน email หรือแจ้ง admin เท่านั้น

   
     

17. log management

   

[  ] มีเครื่องมือ log ที่บอกลักษณะการเข้าใช้ระบบและความถี่การเข้าใช้ของผู้เรียนและ admin

   
     

18. Forms และ reports

   

[  ] มีฟอร์มขอเชิญอบรมหรือไม่? หรือเชิญแบบไหนบ้าง

   

[  ] มีส่วนตอบรับการเชิญหรือไม่

   

[  ] มีฟอร์มใบแจ้งผลการอบรมหรือไม่มีเงื่อนไขและข้อมูลอย่างไร

   

[  ] ต้องการออกใบ certificate หรือไม่

   

[  ] reports ต่างๆ

   

19. การเชื่อมโยงระบบ

   

[  ] ต้องรับส่งข้อมูลการเรียนหรือผลสอบไปยังระบบ HR หรือไม่

   

[  ] ต้องเชื่อมต่อระบบบัญชีรายชื่อขององค์กรเพื่อการ Authentication และใช้ในการทำรายงานหรือไม่

   
 

[  ] LDAP หรือ AD

 
 

[  ] เชื่อม HR ด้วยหรือไม่

 

20. Contents และข้อมูลเก่า

   

[  ] ต้องการ Migrate ไประบบใหม่หรือไม่

   

[  ] จำนวนหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน

   

[  ] หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันได้สร้างขึ้นมาหรือจ้างทำหรือซื้อหลักสูตรสำเร็จรูป

   

[  ] ต้องการครื่องมือในการสร้างหลักสูตรมาตรฐานหรือไม่?

   

[  ] มีการจ้างทำหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานหรือไม่

   

21. Service & Supports

   

[  ] 5day x 8 hr

   

[  ] 7day x 24hr