• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
 • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
Share

บริการวางระบบ PACS

FINDING Co., Ltd. บริษัท ไฟน์ดิ้ง จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาด้านวางระบบ Picture Archiving and Communication Systems (PACS) ระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรูปภาพ และวางระบบรับส่งข้อมูลภาพในรูปแบบดิจิตอลในด้านการแพทย์ Website & Mobile Applications, Web Based, Client-Server, Networking ของโรงพยาบาล และคลินิกต่างๆ

PACS : Decrease X-Ray film 100%, Easy to uses, any platform any time anywhere.

PACS Mobile Solution : Solutions Transform your business with our technology expertise & scalable business solutions.

ระบบ Picture Archiving and Communication Systems (PACS)

 1. ระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ สามารถทำงานร่วมกับระะบบเดิม (FUJI - PAC Server)ได้
 2. สามารถ เรียกดู งาน X-ray ที่เป็นมาตรฐาน DICOM ผ่านทาง IPad, IPod, IPhone, Samsung-Mobile หรือ Android devices ได้
 3. โปรแกรม front-end เพื่อจัดการเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบ HIS
 4. สามารถ เรียกดูรายชื่อคนไข้ที่มีข้อมูลภาพ x-ray จากระบบโรงพยาบาล(HIS)ได้ โดยเแยกเป็น Today, Yesterday, หรือระบุช่วงเวลาให้เลย โดยโปรแกรมจะไปอ่านข้อมูลจากระบบของโรงพยาบาล และยังสามารถตรวจเช็คภาพรังสีมีข้อมูลพร้อมอ่านหรือไม่ และยังสามารถ filter เงื่อนไขอื่นๆได้อีกมาก โดยข้อมูลที่มีอยู่ของ HIS และได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำกว่า ทำให้ลด bandwidth traffic และ Overhead ในการเข้าถึงเครื่อง Fuji-Pacs Server ได้มาก ทำให้ได้ข้อมูลที่ต้องการจริงๆ
 5. สามารถอ่านข้อมูลภาพรังสี จาก FUJI-PACS Server ได้ตามที่ต้องการโดยสามารถเลือกรายการที่ได้จากข้อ 3 และนำมาแสดงผล ได้
 6. มีเครื่องมือช่วย ขยายหรือลดขนาดและเลื่อนภาพได้ (Pan & Zoom)
 7. มีเครื่องมือช่วยปรับลดแสง เพื่อช่วยดูภาพรังสีได้ทั้งแบบ manual และ preset, True 12 bit Window level / Window width adjustment, Preset WL/WW values, WL/WW adjustment can be applied for CT , MRI and CR(WL/WW for CR works only in Android 4.0 and above, Preset : Preset will enable only if WL/WW is applied.
 8. มีเครื่องมือช่วยวัดขนาด ในภาพรังสีได้ทั้งแบบความยาวและแบบรัศมี (Measurement(Line and Circle)
 9. มีเครื่องมือช่วย กลับแสง (Invert)
 10. มีเครื่องมือช่วยกลับภาพแบบ Mirrorทั้งแบบซ้ายไปขวาและบนลงล่าง(Vertical & Horizontal flip), Change image orientation while horizontal/vertical flip.
 11. มีเครื่องมือช่วยหมุนภาพ(Left and Right rotate)
 12. สามารถแสดง/ไม่แสดง text description (Text Overlay)
 13. สามารถ reset ภาพกลับไปเป็นคาเริ่มต้นได้
 14. สามารถทำ Cine loop
 15. ระบบสามารถควบคุมความจุของข้อมูลภาพรังสีได้ ตามความสามารถที่เก็บได้ในระบบ(Storage capacity)

ในปัจจุบันนี้ แม้ว่าโรงพยาบาลได้ทำการติดตั้งระบบ PACS ไปแล้ว รพ.ยังไม่สามารถลดการใช้ฟิล์มได้ 100% ยังคงต้องใช้ฟิล์มในการตรวจรักษาของแพทย์หลายๆจุดในโรงพยาบาล อันเนื่องจากหลายๆเหตุผล เช่นความไม่สะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ไม่มีเครื่อง PC ใช้และเครื่อง hi-end Workstations ที่มีราคาแพง รวมถึงคนไข้ที่ต้องการฟิล์มกลับบ้าน เป็นต้น 

ดัง นั้นโครงการนี้จึงได้คิดนำอุปกรณ์ Mobile เช่น iPad, iPod, iPhone หรืออุปกรณ์ tablet และ smart phone ที่เป็น Android Platform ซึ่งเป็นอุกรณ์ที่สะดวกพกพา และราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด ประกอบกับคุณภาพของจอภาพสามารถยอมรับได้ในปัจจุบัน มาใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งของ การทำงานของรังสีแพทย์/แพทย์ในการวินิจฉัยโรคจากภาพรังสี และจะช่วยลดการใช้ฟิล์มไปมาก

ระบบ Picture Archiving and Communication Systems (PACS)

 1. เพื่อเป้าหมายการนำอุปกรณ์ Mobile มาใช้แทนฟิล์มให้ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้
 2. เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยฟิล์ม การให้บริการที่รวดเร็ว
 3. เพื่อ ลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพเอกซเรย์ซ้ำ เนื่องภาพไม่ได้ คุณภาพ (Over/Under Exposure) หรือลดปริมาณในการพิมพ์ฟิล์ม
 4. เพ่ือลดอัตราการสญูหายของฟิล์ม และเพื่อลด/ยกเลิก ขั้นตอนของระบบยืม-คืน ฟิล์ม
 5. เพ่ือลดข้ันตอนการทำงาน เช่น ระบบการจัดเก็บฟิล์มเก่าเพิ่มคุณภาพของงานบริการ
 6. เพ่ือลดพื้นที่ในการจัดเก็บฟิล์มเก่าซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกๆปี
 7. เพ่ือลดการเสื่อมสภาพของฟิล์มที่เก็บไว้นานๆ
 8. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อฟิล์ม/น้ายาล้างฟิล์มและวัสดุที่เกี่ยวข้องในระยะยาว
 9. เพ่ือช่วยการทำงานของรังสีแพทย์/แพทย์ในการวินิจฉัยโรคจากภาพรังสีได้ถูกต้อง แม่นยำขึ้นโดยแพทย์ 
 10. สามารถปรับภาพ ตามความต้องการ หรือรอยโรคได้
 11. เพ่ือยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาล ให้มีความทันสมัยยิ่งข้ึน
 12. เพื่อการวินิจฉัยรังสีผ่านเครือข่าย public และระบบเครือข่าย 3G/4G