• วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
 • วางระบบและพัฒนา software รับออกแบบ software และเขียนโปรแกรมระบบ
Share

Hospital Information System (HIS)

FINDING Co., Ltd. บริษัท ไฟน์ดิ้ง จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาด้านวางระบบ Hospital Information System (HIS) วางระบบสารสนเทศโรงพยาบาล, Website & Mobile Applications, Web Based, Client-Server, Networking ของโรงพยาบาล และคลินิกต่างๆ

ระบบ Hospital Information System (HIS)

 1. แพทย์สามารถสั่งยาด้วยระบบ On-line จากชื่อยามาตรฐานของโรงพยาบาลได้
 2. แพทย์สามารถสั่งตรวจด้วยระบบ On-line  เช่น การสั่งฉีดยา ให้น้ำเกลือ โดยในการสั่งทุกครั้งสามารถพิมพ์ label ได้
 3. แพทย์สามารถสั่งตรวจ X-ray ด้วยระบบ On-lineได้
 4. การตรวจสอบสิทธิ์การรักษาของหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น ประกันสังคม ข้าราชการ สามารถทำผ่านทางระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ แบบ real time
 5. สามารถอ่านข้อมูล DICOM และแสดงผล ได้ (ถ้าระบบเดิม ใช้ DICOM Format)
 6. สามารถนำผลลัพธ์ของ Lab หรือ X-Ray ที่เป็น Text File มาแสดงผลพร้อมกันกับ File X-Ray
 7. สามารถจัดคิวงานที่เข้ามาของแต่ละแผนก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนกฉุกเฉิน : ระบบ Hospital Information System (HIS)

 • ระบบงานต้อนรับ --->ใช้สำหรับ ลงประวัติคนไข้ ออก Temp HN (กรณีคนไข้ ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้)
 • ระบบพยาบาลหน้าห้องตรวจ --->ใช้สำหรับ บันทึก vital sign,nurse note,การใช้วัสดุ อุปกรณ์,บริหารจัดการยา
 • ระบบห้องตรวจแพทย์---> ใช้สำหรับ ลงผลการวินิจฉัย การรักษา การสั่งยา
 • ระบบห้องปฎิบัติการ---> รายการสั่งทำ Lab ทางห้องปฏิบัติการ เช่น เจาะเลือด เก็บปัสสาวะ
 • ระบบรังสีวินิจฉัย--->รายการสั่งทำวินิจฉัย เช่น เอกซ์เรย์ปอด อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง
 • ระบบจ่ายยา --->ใช้สำหรับ บันทึกการจ่ายยา
 • ระบบการเงิน--->ใช้สำหรับ คิดค่าใช้จ่ายคนไข้
 • ระบบจอ display --> เพื่อแสดงคิวงานและสถานะการตรวจคนไข้

ด้านรายงาน : ระบบ Hospital Information System (HIS)

 1. สามารถนำขั้นตอนการแสดง ข้อมูลต่างๆมาแสดงให้ญาติผู้ป่วยได้รับทราบ ว่าขณะนี้ ผู้ป่วย อยู่ในขั้นตอนใดของการรักษา และช่วยให้แพทย์ พยาบาล ทราบถึงสถานะของผู้ป่วย รวมถึงจำนวนยอดผู้ป่วย ที่อยู่ในห้องฉุกเฉินได้
 2. สามารถนำข้อมูลทั้งหมดมาประเมินผล ได้ เช่น
 3. สรุปจำนวนคนป่วยเข้ามารับการรักษาในแต่ละวัน/เดือน/ปี โดยแยกเป็นเพศ อายุ
 4. สรุปจำนวนคนป่วยเข้ามารักษา แยกเป็นประเภทต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ เป็นต้น
 5. สรุปจำนวนคนป่วยที่ใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ในการรักษา เพื่อดำเนินการ claim ค่ารักษากับต้นสังกัดได้อย่างทันทีทันใด
 6. ชนิดของการรักษาพยาบาล การให้ยา การทำหัตถการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึง ปริมาณยาคงคลัง วัสดุการแพทย์ และการสำรองยาและวัสดุการแพทย์ในห้องฉุกเฉิน
 7. เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประเมินผลและวางแผน เช่น จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสามารถรองรับการให้บริการได้อย่างครบถ้วน และรวดเร็ว

ด้านความปลอดภัย: ระบบ Hospital Information System (HIS)

 1. มีระบบบริหารบัญชีผู้ใช้ และสามารถนำฐานข้อมูลเก่ามาใช้ได้
 2. สามารถจำกัดสิทธิ์การใช้ form, report  และการเข้าถึงข้อมูล ตามกลุ่ม ตามรายบุคคลได้
 3. มีระบบ sign in ครั้งแรกเพื่อเข้าระบบ และsign in เพื่อลงชื่อของพยาบาลตอนให้ยาเป็นต้น
 4. การเข้าถึงแอพพลิเคชั่น
 5. สามารถกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้งาน โดยจัดทำเอกสารระบุสิทธิในการดำเนินการกับข้อมูล เช่น อ่าน แก้ไข ลบ หรือพิมพ์ฃ
 6. สามารถจำกัดฟังก์ชันการทำงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลอื่นที่ผู้ใช้งานไม่มีความจำเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ได้
 7. การเข้าถึงแอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการ สามารถจำกัดสิทธิให้เข้าถึงระบบในส่วนที่จำเป็นและไม่ควรเข้าถึงส่วนที่เป็นข้อมูลทางธุรกิจได้