Share

IT Products

FINDING Co., Ltd. บริษัท ไฟน์ดิ้ง จำกัด ให้บริการจำหน่าย ติดตั้ง วางระบบ Server, Storage, Fax Server, ตู้สาขาโทรศัพท์ไอพี IP PBX, โทรศัพท์ไอพี IP PHONE, Video Conference, รับวางระบบ Network ภายในองค์กร ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าประกอบกับการแข่งขันที่ต้องขับเคี่ยวให้นำหน้าคู่ แข่ง และต้องทันโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก้าวกระโดด ซึ่งการเข้าสู่ยุคการค้า AEC ทำให้ธุรกิจ ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของการค้าในภูมิภาคนี้ให้ได้ และด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมายาวนานกว่า 10 ปี ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ทำให้เรามองปัญหาในแง่มุม engineer ทำให้สามารถให้คำปรึกษาด้านการดูแล วางระบบ Server และวางระบบ Network  บนพื้นฐานการใช้งานได้จริงและตอบสนององค์กรเพื่อการแข่งขันอย่างแท้จริง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต Highest Quality Services, Fast and Reliable.

IT Products: IT Infrastructure and Enterprise

o Business consultant and IT & Engineering technical consultant
o Software developemnt, In-House project, Customize softwares
o Data Quality and All Database operation services 
o Server and Server Room Location Move services
o Special project and Engineering project